ඔබේ සොදුරු නිවහන සෑබෑවක් ලෙස දකින්න

වාස්තු විද්‍යානුකුලව නිවාස සැලසුම් ඇඳීම සහ ඇස්තමේන්තු සැකසීම...ඔබගේ ඉඩම පිහිටි ස්ථානයටම පැමින බලා ඊට සරිලනම සහ ඔබේ අදහස් වලට ගැලපෙනම අලංකාර වාසනාවන්ත නිවාස සැලැස්මක් අපෙන්...”


.

.

Sponsored Advertisement

Sponsored Advertisement

Sponsored Advertisement

Sponsored Advertisement

Sponsored Advertisement

Sponsored Advertisement

Sponsored Advertisement

වාස්තු විද්‍යානුකුලව නිවාස සැලසුම් ........... නවතම ලිපි
 
නිවසක් ඉදි කිරීමෙදී ඔබ දනගතයුතු කරුනු

ඔබගේ ආදායමට සරිලන ආකාරයේ සලසුමක් මුලින්ම සකස් කරගනීම ප්‍රදාන කරුනකි.බොහෝවිට සෑම කෙනෙකුම සැලසුම්ශිල්පියෙකුට තම කර්යය භාර දීමේදී ඔහු සමග තමාගේ අදයම් තත්වය පෑවසීමට අකමෑත්තක් දෑක්වීම දකින්නට ලෑබෙන කරුනක්.එවිට සිදු වනුයේ සැලසුම් ශිල්පියාට අවශ්‍ය පරිදි ඉදි කිරීම සදහා වියදම තීරනය කිරීමයි.අවිට ඉදි කිරීම සිදු කරන අවස්තාවේදී වියදම දරා ගෑනීමට නොහෑකි වීම නිස අනවශ්ය ආකාරයේ පීඩනයකට ඔබට මුහුන පෑමට සිදු වීම ඒකාන්තයි. නිවසක් සඳහා සැලසුමක් සකස් කිරීමේදී ඔබගේ පවුලේ සමාජිකයන්ගේ අදහස් ගැනද සැලකිලිමත් වන්න ඔබගේ බිරිඳගෙන් විමස සිටින්න ඔබ මොනවගේ නිවසකටද වඩාත් කැමති කියල එවිට ඇය කියාවි ඇයගෙ මනෝමය චිත්‍රය මොන වගේද කියල එසේම ඇයගෙන් මුලුතැන්ගෙය,ප්‍රධාන නිදන කාමරය,කෑම කාමරය,විසිත්ත කාමරය පීළිබඳව විමසා සිටින්න. මේ ආකාරයට අලුත් නිවසේ පදින්චි වීමට බලාපොරොත්තුව සිටින අයගේ අදහස් ද ඔබගේ අදහස් ද සමඟින් සැලසුම් ශිල්පියා හමුවන්න.එවිට ඔහුගෙන් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුවම සැලසුම නිමකරවා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇති.

තව කියවන්න

මෙවන් රස බර ලිපියකින් නෑවත හමුවෙමු.......

Designed by Global e Marketing Solutions.

ABOUT... Architect Sisira Liyana Arachchi is completed his Architectural education at the University of Moratuwa and obtain his Bachelor’s Degree (B.Sc) in Built Environment in 2002 and Post Graduate Degree (M.Sc) in Architecture in 2005 and completed the AIA(SL) in 2007. After he has obtained full professional qualifications and training in several leading architectural establishment in Sri Lanka, in the year 2008 started individual practice to provide services mainly for corporate establishment and personalized houses. The Architect got another opportunity to design the Vertical side of the 11th (New) series of currency notes for the central bank of Sri Lanka. SCOPE OF SERVICES The practice offers Architectural, Structural, Quantity Surveying, Interior design, Landscape design, Product design and Construction Management services.